Friday, July 03, 2009

Công hàm Bán Nước của tập đoàn Việt gian CSVN


Công hàm Bán Nước của tập đoàn Việt gian CSVN Ngày 14 tháng 9 năm 1958 .


Tập đoàn Việt gian CSVN là tập hợp những thằng có bản chất buôn dân bán nước, tham nhũng, ăn xương uống máu đồng bào, diệt chủng và làm chó săn cho giặc tàu, nô lệ ngoại bang .

Đừng ai nên mở miệng bênh vực cho lũ dã thú đi bằng hai chân CSVN này .conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
__________________
CSVN Bán Nước
Diệt Cộng Cứu Nước

No comments: